In oare wei

mei oare eagen

Wilma Miedema

In oare wei

paperback/ gebrocheerd: € 17.50

ISBN: 978-94-6365-190-5, 173 blz., November 2019, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.7 (d) cm. Gewicht: 268 gram.

e-Boek (ePub): € 6.50

ISBN: 978-94-6365-202-5, 173 blz., December 2019, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, wier bard, neurolooch, MS, skieding, grutbringen bern, swierrichheden, bewustwurding, moed

Sterke frou dy't har eigen wei giet

Op in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa't se wol. Se makket in protte flaters mei typen en de tekstyndieling giet ek hielendal ferkeard. Letter hat se muoite mei it autoriden en thús rint se iderkear by de doar op. Har sicht wurdt hieltyd minder en se wurdt der bang fan.
De húsdokter stjoert har troch nei it sikenhûs en fia de eachdokter komt se by de neurolooch terjochte. En dan docht bliken, dat se twa harsenynfarkten hân hat. Binnen in tiidsbestek fan twa jier krijt se in oare diagnoaze: MS.
Willemien fertelt hoe't har libben hjirtroch folslein feroare is. Doe pas is se begûn, har erfaringen fan eartiids te ferwurkjen.
Se nimt de lêzer mei troch har libben en fertelt û.o. oer har skieding en de swierrichheden by it grutbringen fan har bern. Mar ek oer har syktocht om sa sûn mooglik te bliuwen en oer de tiid dat sy folle bewuster begûn te libjen. It wie in drege wei, mar se hat der in hiel protte fan leard.
Troch har ferhaal te fertellen yn dit boek, hopet se oaren te stypjen dy't ek mei soksoarte swierrichheden te krijen hawwe.
In earlik en inspirearjend ferhaal fan in sterke frou dy't de moed hat, har eigen wei te gean.

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.