De reuzen wurde wekker

Akky van der Veer

De reuzen wurde wekker

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 978-90-8954-975-4, 245 blz., July 2017, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 363 gram.

e-Boek (ePub): € 7.50

ISBN: 978-90-8954-977-8, 243 blz., August 2017, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, spiritueel, skiednis, Ierde, syktocht, sliep, befrijing, eigen wierheit

Syktocht nei antwurd op fragen oer bestean

Yn dit boek besiket Akky van der Veer (1943) al ûndersykjende- en skriuwendewei antwurd te finen op algemien minsklike fragen lykas: Wêrta binne wy op Ierde? Wêrom is der safolle gaos en lijen yn dizze wrâld? Wat kinne wy der meielkoar ta bydrage om de needsaaklike balâns tusken ljocht en tsjuster, tusken goed en kwea, werom te krijen?
Net troch de kop yn it sân te stekken, is har stelling. Mar troch moedich te wêzen en de fiergeande manipulaasjes fan de PTB (Powers That Be), dêr't wy yn finzen sitte, ûnder eagen te sjen en reewillich te wêzen dêr wat tsjin te dwaan. 'Allinne as wy wekker wurde út in al tûzenen jierren duorjende sliep en einlings beseffe wa't en wat wy fan oarsprong binne, kinne wy ússels wer befrije,' skriuwt se yn it earste haadstik.
Akky van der Veer wol mei 'De reuzen wurde wekker' har nije ynsichten graach mei de lêzer diele. De skiednis fan de Ierde en de minske is neffens har hiel oars as ús altyd foarholden is. Dochs wol se mei klam sizze dat wat foar har 'wier' wurden is, dat foar oaren net sa hoecht te wêzen: 'Elk minske hat rjocht op syn/har eigen wierheid.'
Om har eigen syktocht te stypjen en foar de lêzer oannimlik te meitsjen, hat se achter yn dit boek safolle mooglik boarnen opneamd, yn de foarm fan ferwizings nei literatuer, websiden, fideo-ynterviews en Youtube-filmkes. Wa't dat wol, kin dêrom sels ek op ûndersyk gean.

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.