de boeken van Meindert Bylsma:

Meindert Bylsma (1941) waard berne yn Wergea. Hy folge in oplieding ta ûnderwizer en joech in skoft les om utens. Pleage troch ûnwennigens kaam er al gau wer yn Fryslân (Kimswert) werom. Bylsma bleau oant syn pensjonearring learaar Nederlânsk en nifeljen yn Harns. Hy is de skriuwer fan in grut oeuvre, sawol poëzij as proaza, mei in opfallende kombinaasje fan boartlikens en earnst.
Contact met deze auteur

Van Meindert Bylsma verscheen bij BoekenRoute:

“It iene hellet it oare út”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 6,50
'Jo sille it no grif wol yn ’e gaten hawwe, achte lêzer, dit boek sil alle...

 

“In balpinne tsjin ’e râne fan it trottwaar”
paperback/ gebrocheerd: € 12,50; e-Boek (ePub): € 4,95
Koartswyl, satire, grutte gedachten, lytse gedachten, de balpinne set Meindert...

 

“Moard yn ’e hite hei”
paperback/ gebrocheerd: € 14,50; e-Boek (ePub): € 4,95
'Stikje by bytsje draait er it nei him ta. Swier giet it, hiel swier. Mar snoer...

 

“En dêr marsjearje ik hinne”
paperback/ gebrocheerd: € 14,95; e-Boek (ePub): € 6,50
Yn dizze boartlike en satiryske novelle reizget Meindert Bylsma mei it jonkje...

 

“Allegearre snie”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 4,95
De biljertklup 'Krijt op tijd' wachtet op Bareld. Ek al is dy mar ûnderhâldsmonteur...

 

“Rys mei rezinen Grôt mei krôde”
paperback/ gebrocheerd: € 10,00
Noch ien kear wol ik my útrisse ta de striid: ien kear noch ynbrekke yn 't...

 

“Shit my mar lek”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50; e-Boek (ePub): € 6,00
Trije wat âldere manlju wurde op ferskillende plakken dea oantroffen. De plysje...

 

 

Meindert Bylsma