de boeken van Klaas Bruinsma:

Na zijn pensionering in 1986 heeft Bruinsma (1931, Oosterend) zich geheel gewijd aan zijn grote liefde, het vertalen van klassieken uit de wereldliteratuur. Als gymnasiast was hij daar al mee begonnen. In een interview met het blad De Blauwe Fedde in 1996, zei hij over zijn vertaalwerk: 'Je moet het alleen doen uit liefde voor de taal, uit overtuiging of uit idealisme. Doe je het daar niet voor, dan hoef je er niet eens aan te beginnen.'
In 1993 kreeg Bruinsma de dr. Obe Postma-prijs voor zijn vertaling van drie tragedies van Sofokles: Filoktêtês, Kening Oidipoes en Oidipoes yn Kolonos. Het juryrapport meldde dat Bruinsma in zijn vertaling dicht bij de oorspronkelijke tekst bleef, maar dat hij niet schools of slaafs vertaalde en met oog voor het feit dat de stukken zijn bedoeld om te spelen. Om die reden had hij bijvoorbeeld een zesvoetige jambe veranderd in een vijfvoetige omdat dat 'beter bekt.' De jury prees Bruinsma voor zijn vondsten van aansprekende Friese equivalenten. In 1993 kreeg Bruinsma de cultuurprijs van de gemeente Gaasterlân-Sleat 'voor zijn verdiensten voor het behoud van de Friese taal.' In 2005 is hem opnieuw de dr. Obe Postma-prijs toegekend, nu voor zijn vertalingen in het gedenkboek van Gysbert Japix, de bundel Lânwurk met de vertaling van Vergilius’ Georgika, en vooral voor zijn vertaling van de Ilias en de Odusseia van Homêros.
De publicatie op 19 november 2004 van de twee omvangrijke delen van de Homêros-vertaling, de Ilias en de Odusseia, was de kroon op de vertalingen van Bruinsma (Uitgeverij Steven Sterk). De tekst van Homêros werd vertaald met behoud van het zesvoetige metrum in dactylen en spondeeën. Het magnum opus van Bruinsma telt zo ongeveer 28.000 regels en bijna 1000 zijden.
De publicatie kreeg veel aandacht. De dichter-classicus Piet Gerbrandy zei in de Volkskrant: 'Je zou zonder veel overdrijving kunnen zeggen dat een literatuur pas volwassen is wanneer ze Homêros vertaald, verwerkt en achter zich gelaten heeft.' Jabik Veenbaas noemt het in de Leeuwarder Courant 'Een monument voor een kleine taal.'

In memoriam Klaas Bruinsma

Stoarn op 29 oktober 2018 yn it hospice Smelnehaven yn Drachten yn de leeftyd fan 87 jier.
Klaas Bruinsma wie in markant man. Hy hie tige útsprutsen ideeën oer alderlei saken en mocht graach yn kleare bewurdingen útiensette wat der allegear mis wie oan de maatskippij. Benammen oan de moderne maatskippij mei syn digitale ‘foarútgong’, dy’t hy leaver betitele as ‘efterútgong’. Dochs bleau hy oan ’e ein ta yn ’t seal om oersettings te meitsjen en dy ek útjûn te krijen. It digitalisearjen wie hjirby syn grutste stroffelstien, dat moast er oan oaren oerlitte, en it wie net altyd maklik hjir minsken foar te finen. Mar úteinlik slagge dat dochs altiten wol wer, al wie it allinnich mar troch syn eigen trochsettende hâlding, dêr foelen minsken foar.
Foar him wienen der mar in pear dingen echt wichtich: it leauwe, Fryslân, it Frysk en taal yn it algemien. Hy spruts seker seis talen of mear, en sette oer út it Middelnederlâns, 18e iuws Nederlâns, Aldfrysk, Ingels, Frâns, Dúts, Spaans, Latyn, Gryks. Syn doel yn it oersetten wie om sa ticht mooglik by de oarspronklike tekst te bliuwen sûnder de ûntfangende taal geweld oan te dwaan. Ek rym en metrum hienen hjirby in bepalende rol. Bruinsma plichte te sprekken fan ‘rymtwang’ en ‘metris causa’ (fanwegen it metrum) as it der op oankaam in geve oersetting te meitsjen. Hy hie somtiden kreative oplossings foar dit soarte fan problemen, mar die nea ofte nimmer de grammatika geweld oan.
Bruinsma mocht dan yn ieren en sinen Frysk wêze, hy bleau net yn Fryslân hingjen. Hy wie tige bereizge yn Europa, benammen nei plakken mei in grut kultureel gehalte en wist ta yn detail syn yndrukken dêroer wer te jaan as jo belangstelling hiene. Dêrnêst hie hy in enoarme kennis op alderlei mêd, dy’t him ek te pas kaam by syn literère wurk.
Mei it ferstjerren fan dizze koryfee foar Fryslân giet in grut oersetter hinne, in foarfjochter foar geef en byldzjend Frysk. Syn enoarme talenkennis yn kombinaasje mei syn lyryske talinten hawwe syn wurk makke ta in wichtich stik erfgoed foar it Fryske taalgebiet.
Contact met deze auteur

Van Klaas Bruinsma verscheen bij BoekenRoute:

“It Libben fan de Hillige Martinus”
paperback/ gebrocheerd: € 18,50; e-Boek (ePub): € 8,50
It Libben fan Sint Martinus, de oersetting fan Venantius Fortunatus’ Latynske...

 

“Swannesang”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 6,50
De naam 'Swannesang' suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel...

 

“Samle Fersen en Oersettingen fan Klaas Bruinsma”
paperback/ gebrocheerd: € 24,95; e-Boek (ePub): € 8,50
Samle Fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma is in bondel gedichten en sangen,...

 

“Pégasus”
paperback/ gebrocheerd: € 34,95; e-Boek (ePub): € 9,50
Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de Muzen. Dêr’t syn hoeven de...

 

“Ridders fan de Rûne Tafel”
paperback/ gebrocheerd: € 19,95; e-Boek (ePub): € 8,50
Dit ferhaal is in oersetting fan de episoade Perchevael út de Haachse Lanselotkompilaasje....

 

“De Tocht fan de Argonauten”
paperback/ gebrocheerd: € 21,00
Noch hieltyd lêze we mei niget hoe't de jonge held Jason de útdaging oannimt...

 

“Ut 'e Klûs fan Suster Berta”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Suster Berta, yn it Nederlâns bekend as Zuster Bertken (1427-1514), wie de...

 

“De striid fan de kat en de mûzen”
paperback/ gebrocheerd: € 14,95
De striid fan de Kat en de Mûzen, ek wol de Katomyomachia neamd, is in komysk...

 

“Blomlêzing út 'e Spaanse poezij”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij....

 

“Fersen fan en foar Gadso Coopmans”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Gadso Coopmans (1746-1810) waard berne yn it ferneamde Coopmanshûs yn Frjentsjer....

 

“Ut Beda syn HEGA”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ek wol neamd HEGA, betsjut ‘Tsjerkeskiednis...

 

“De tunnel (Frysk)”
paperback/ gebrocheerd: € 11,95
Johannes hat fjouwer broers en alle fiif ha se in spoeketaast op ’e rêch. Jehannes...

 

“Sint Brandaan yn fjouwerfâld”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95
Sint Brandaan is in Ierske abt - en hillige - út de twadde helte fan ’e sechsde...

 

“Moriaan, de Swarte Ridder”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Moriaan, de swarte ridder, is net de Kweade yn persoan. Mar, bûten dat er in...

 

“De tsien barchjes en de koekoeksklok”
paperback/ gebrocheerd: € 11,95
Enno en Elly wenje op in lyts pleatske yn in lyts doarpke yn Fryslân. Enno...

 

“Fergút”
gebonden: € 16,50; e-Boek (ePub): € 7,50
Fergút is in Britse ridderroman, mei as haadpersoan in sljochtwei boerejonge,...

 

“De roman fan Walewein”
paperback/ gebrocheerd: € 24,95; e-Boek (ePub): € 15,00
De held Walewein, de ‘heit fan alle aventoeren’ en ‘hoofse’ ridder oan it hof...

 

“De Striid tusken Froasken en Mûzen”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
De Striid tusken Froasken en Mûzen is in luftige parody op de Ilias fan Homerus....

 

“Floaris en Blankefloar”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95
Dit is it leafdesferhaal fan Floaris en Blankefloar, de reade roas (it fjoer...

 

“Marike fan Nijmegen/Elkenien”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Marike fan Nijmegen - "ik wie de duvel syn faam" - is it ferhaal fan in jonge...

 

 

Klaas Bruinsma