de boeken van Eize de Boer:

Eize de Boer (1951) waard berne yn Parregea, groeide op yn Snits en wennet no al goed fjirtich jier yn Tytsjerksteradiel. Earst wie er fyftjin jier automonteur, doe hast tritich jier freelance ferslachjouwer en letter noch sa'n fiif jier postbesoarger. Hy publisearre gedichten en ferhalen yn ûnder oaren 'Frysk en Frij', 'Friesch Dagblad','Leeuwarder Courant' (Lyrische Courant), 'F-Side' en streekblêd 'Actief'. Yn 1989 ferskynde syn debútroman 'Op 'e flecht'. Yn 1993 kaam 'Hoe kinst dat no rymje' út, in bondel mei rymadvizen en foarbylden fan gelegenheidsgedichten. Yn 1999 seach 'It sicht is withoefier en 't eachweid grut it ljocht', in bondel mei fersen yn sonnetfoarm oer Fryske doarpen. Yn 'e twadde helte fan 2017 fûn er romte om wurk te meitsjen fan in plan: it skriuwen fan syn twadde roman 'Monkeys dilemma'.
Contact met deze auteur

Van Eize de Boer verscheen bij BoekenRoute:

“Monkeys dilemma”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 7,50
It is 1984 en de krisis hat raar wurk makke. Troch de delgong is de 33-jierrige...

 

 

Eize de Boer